Search Results (2,182 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.28 seconds

 
Literature (X) Non Fiction (X)

       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 2,182 - Pages: 
 • Cover Image

The World in Kaleidoscopic Hues : Malayalam Digital Magazine

By: Ved from Victoria Institutions

മലയാളത്തിലേക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷിനെ പരിചയപ്പെടുത്താ൯ ഒരു ശ്രമം

മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ മാസിക മലയാളത്തിലേക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷിനെ പരിചയപ്പെടുത്താ൯ ഒരു ശ്രമം നല്ല നിലവാരമുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠനം സൌജന്യമായി, ഓഡിയോയും ലഭ്യമാണ് സൌജന്യമായ ഹോമിയോപ്പതി പഠനം യൂട്യൂബിലെ പത്ത് വീഡിയോകളെപ്പറ്റി മലയാളത്തില്‍ വിവരണം. എന്ന കഥയുടെ പരിഭാഷ മള്‍ട്ടിപ്ള്‍ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇങ്ഗ്ളിഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പെയ്ന്റിങ്ങിനെ വിലയിരുത്തുന്നു, മലയാളത്തില്‍ പാചകം ടോറന്റ് എന്നത് എന്താണെന്നും, അത് എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഉള്ള ലേഖനം ഓസ്ക൪ വൈല്‍ഡിന്റെ ഒരു കഥ മലയാളത്തില്‍, ഓഡിയോ സഹിതം ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഓഡിയോവിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞവാരങ്ങളിലെ ലോകവാ൪ത്തകള്‍ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം 50 സ്ഥലങ്ങളുടെ രാഹുകാലം, ഗുളികകാലം, യമഘാണ്ടം...

Read More
 • Cover Image

الخطاب الحسيني في معركة الطف : دراسة لغوية وتحليل : دراسة لغوية وتحليل

By: Dr. عبد الكاظم محسن الياسري

توالت الاقلام لتكتب عما يجول في أذهان أصحابها من فهم ومعرفة لكلام سادة البشر الذين هم أئمة الأنام وكلامهم إمام الكلام، وممّن كتب في ذلك أستاذ اللغة والنحو في جامعة الكوفة الدكتور السيد عبد الكاظم الياسري ليتحفنا بدراسته اللغوية وتحليله الدقيق في خطب الإمام الحسين عليه السلام التي ألقاها منذ تحركه المبارك من المدينة إلى حين وصوله إلى أرض الشهادة والفداء كربلاء المقدسة، فكانت له صولة وجولة في تسخير الفقه اللغوي وأبوابه كأداة للوصول إلى معرفة مراد الإمام عليه السلام، فهو تارة يشير إلى كيفية استعمال الإمام عليه السلام العبارة القرآنية في خطابه، وأخرى يحدثنا عن كيفية تسخير الحديث النبوي في خطب الإمام عليه السلام، وثالثة يبين لنا كيف اتخذ الإمام الحسين عليه السلام الأسلوب البسيط في تركيبه والسهل في تعبيره سبيلاً ليوصل ذلك إلى جميع المتلقين حتى يتحقق الهدف من الخطبة، وأكد الأستاذ المؤلف على أن الإمام الحسين عليه السلام هو ذلك العربي الفصيح الذي لا يخلو خطابه من الشعر أو النثر وأنواع النصوص الأدبية. وهناك الكثير من التحليل والاستنتاج والعمق في فهم نصوص الخطب الحسينية بلحاظ لغوي لا نريد أن نشير إليه لكي نترك للقارئ الكريم أن يقرأه ويستمتع به وينتفع منه أيّما انتفاع. ولذا حرص قسم الشؤون الفكرية على طبع هذا الكتاب القيّم لكي يكون مصدراً من ...

لقد تم التركيز في هذه الدراسة على محاولة الوصول إلى الدلالات التي تترشح من خلال أبنية التراكيب اللغوية، وتميز هذا الخطاب في مراحله المختلفة، وبيان ما تنبئ به الأساليب التي استعملها الإمام في كل مرحلة من مراحل هذا الخطاب والتي اختلفت فيها مقامات هذا الخطاب ثم بيان القرائن التي تتضافر في المفردة والتركيب لتؤدي الدلالة التي يريد الإمام التعبير عنها في كل مقام، مع التأكيد على الدلالات المركزية وظلال المعنى في تراكيب هذا الخطاب. بدأت الدراسة بتمهيد عن الظاهرة الحسينية وخلودها عند الأجيال المختلفة وعلى مر العصور، وما يجري من مراسم لإحياء هذه المناسبة في كل عام. وفي الفصل الأول عرضت للمصادر التي استمد منها الإمام مرتكزات خطابه في مراحله المختلفة، ومنها القرآن الكريم؛ والحديث النبوي، وكلام العرب. وفي الفصل الثاني درست المرحلة الأولى من مراحل الخطاب الحسيني، وتضمنت خطاب الإمام الحسين في المدينة ومكة ورسائله إلى أمراء العرب في الكوفة والبصرة وقد انتهت هذه المرحلة بخروج الإمام من مكة في سنة (60هـ) في التاسع من ذي الحجة. وفي الفصل الثالث عرضت للخطاب الحسيني في مرحلته الثانية؛ وهي مرحلة المسير، وقد درست بها ما تكلم به الإمام الحسين خلال مسيره بدءاً من خروجه من مدينة مكة حتى وصوله إلى أرض كربلاء. أما الفصل الرابع فيمثل المرحلة الثالثة من مراحل...

المحتويات المقدمة............................................................................................. ٧ التمهيد: الخلود الأبدي ........................................................................ ١٠ ١- شهر محرم الحرام ........................................................................... ١٥ ٢- شهر صفر ..................................................................................... ٢٠ الفصل الأول روافد الخطاب الحسيني مدخل.............................................................................................. ٢٧ ١- القرآن الكريم................................................................................. ٢٨ ٢- الحديث النبوي الشريف.................................................................... ٣٣ الأول........................................................................................................ ٣٤ الثاني ...................................................................................................... ٣٧ ٣- كلام العرب .................................................................................... ٣٨ ١٥٨ الفصل الثاني الخطاب الحسيني َّ بلاد الحجاز مدخل...............

Read More
 • Cover Image

How To Get Older Without Getting Old

By: Eric Neilson

How To Get Older Without Getting Old

Read More
 • Cover Image

دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني

By: Dr. صباح عنوز

مقدمة اللجنة العلمية لم تُعد القصيدة الشعرية لوناً من ألوان الترفيه النفسي، أو غرضاً من أغراض الترف الوجداني، أو توجهاً من توجهات الفن الاجتماعي الذي تستذوقه المنتديات الأدبية في سهراتها المعروفة أو ضمن فعالياتها العامة، أو هو استمتاعٌ بقدرة الشاعر على مشاهداته الغزلية أو وصفياته الخمرية، بل عادت القصيدةُ الشعرية تستهدف الوجدان وتستثير النزعات الانسانية في الشعور المخبوء تحت وطأة الواقعة، أو تفزع الحس لتستنهضه من ركامات الجمود والرتابة الى فاعليةٍ تستدرُ فيها دواعي القوة، أو نوازع الثأر، أو تستفز الذاكرة يوم تستيقظ مفزوعة من صوت الناعي وهو يتهادى بين هذه الصورة وتلك الحادثة فتستمع الى «صور» المأساة يوم ادخرتها لوحةٌ تمتدُ بامتدادات الزمن المثقل بهذه المشاعر المحفّزة الى استنفار كل القوى لمتابعة الحدث ومن ثم الصورة، ولعل واقعة الطف بألوانها الحمراء القانية تسهم في ابتكار هذا الابداع الشعري الذي لم تألفه أغراض القصيدة العربية آنذاك والتي كانت تقدّم صورة الأطلال المندرسة بذكرياتها الأليمة، أو تستعرض صور المغازي بهمجياتها الدموية، أو تستجلب عواطف امرأة في الغزل مرة أو التشبيب مرة أخرى، وهكذا تتراوح القصيدة الشعرية قبل واقعة الطف بين هذه الأغراض غير المنتجة، في حين تتصاعد إمكانيات الابداع في القصيدة الحسينية مع تصاعد الأَعداد النفسي ل...

فهرست المحتويات الإهداء 6 مقدمة اللجنة العلمية 7 إضاءة 9 الفصل الأول الصورة الحسية في الشعر الحسيني بين النشأة والمنهج المبحث الأول: نشأة الصورة الحسّية 13 المبحث الثاني: نشأة الشعر الحسيني 20 الفصل الثاني مميزات الصورة الحسية في الشعر الحسيني من السبب إلى الوظيفة المبحث الأول: مميزات الصورة الحسية في الشعر الحسيني 35 أولا: الانتقال الصوري 35 ثانيا: حرص الشاعر الحسيني على صنع علاقات التفاعل بين النفس والوجود والقضية 38 ثالثا: هناك علاقة بين الصورة الحسية في الشعر الحسيني والصوت 40 رابعاً: حسيتها تقود إلى التأويل عن طريق التداعي والتذكر وربط الاسباب بالمسببات 45 خامسا: كثرة الانزياح السياقي وتخلف الانزياح السكوني 46 سادسا: قدرة الشاعر الحسيني على إيقاف التلوين الشعوري 52 سابعا: للصورة الحسية الحسينية وظائف فنية وإبلاغية 54 ثامنا: ظاهرة الشجن وإنسانية النص الحسيني 58 المبحث الثاني: بواعث انبثاق الصورة الحسية في الشعر الحسيني 61 1ـ اليقين المعرفي 61 2ـ وحدة الصراع 64 3ـ الوجدان المعرفي 66 4ـ البعد المعرفي عند الشاعر الحسيني 67 5ـ البيئة النجفية والمورث الاجتماعي 70 6ـ عالمية الفعل الحسيني وأثره في الآخر 73 المبحث الثالث: وظائف الصورة الحسية في الشعر الحسيني 79 الفصل الثالث المنهج والتطبيق الاجرائي ل...

Read More
 • Cover Image

The Job Seekers Guide to Finding a Job in South Africa

By: Mrs. Angelique Robbertse

A guide to Job Seekers in South Africa which offers advice on how to find a job through different stages of one's life. From matriculants to graduates to people wanting a change in their career....

Welcome to Job Mail’s 1st edition of the job seekers guide. Our aim in this book is to equip you with knowledge and confidence and assist you in finding a job in South Africa. We have put this guide together to help you get started. ...

Introduction Spruce up your CV 1st time job seeker Recently graduated Currently employed Keep your "brand" professional Networking Applying for a job How to apply for a job Beware of scams The Interview Telephonic interview Face to face interview You got the job The job offer How to resign from your current job The 1st week on the new job Reasons why you may not be getting called for a 2nd interview Things to do while job hunting Stay motivated ...

Read More
 • Cover Image

الطفيات : المقولة والاجراء النقدي

By: Dr. علي كاظم المصلاوي

مقدمة اللجنة العلمية إذا أردنا أن نقرأ الواقعة العاشورائية على أساس القضية التاريخية فإن ثمة وقائع تتوالى على المخيلة البحثية فتحيل الصورة إلى مشهد تصويري تتداعى فيه المواقف بين مشاهدات تراجيدية تدفع بالهاجس الذاتي إلى شعور استلاب القدرة على التحكم بالعواطف، فتنهمر المشاعر إلى إحالات تعجيزية تقهر الإرادة على التماسك والصمود... وهذا نوع إبداع يدفع بالواقعة الطفية إلى تصدّر الجهود البحثية التي راودت الجميع، فبين مبدع فطري، وبين مخفق يندرج في سلك الاخفاق السياسي، أو الوهم الفكري المتعثر، ولم يقتصر هذا الإبداع البحثي على الواقعة التاريخية حتى أتبعه الإبداع الأدبي المنطلق من وجدانيات تعايش الحدث الكربلائي لتتكلل بإبداعات القصيدة الطفية، ولعل تراكم الوجدانيات الطفية للشاعر الحسيني تنامى حساً أدبياً جديداً يتعايش مع الأنساق الوجدانية الممتلئة بالعاطفة لتحدث الصورة، المخيلة، النسق، الوحدة، الانبعاث، الرغبة ومن ثم الانطلاق إلى «لونٍ أدبيٍ تجسيدي» يحتفر الحادثة ليخرجها قصيدة، وتتصاعد امكانية الأديب إلى إمكانيات إبداعية تولد القصيدة التي أطلق عليها الأستاذ الباحث «الطفيات» ولعل اختيار المصطلح ينطلق من إبداع آخر استثمره الباحث لتتولد فنية الطفيات. فالطفيات غرض كربلائي يوظفه الشاعر لدراساته والذي تكفله كتاب «الطفيات، المقولة والإجراء» للدكتور ع...

لم يزل الشعر المتعلق بواقعة الطف يحتفظ بحرارة في قلوب مستمعيه كلما تجددت ذكرى هذه المأساة في كل عام، وهذا دليل على انه شعر مليء بالمشاعر والأحاسيس، فضلا عن الأفكار والأهداف السامية التي يدعو لها ويريد ان يثبتها في قلوب مستمعيه وعقولهم. وما ترجو من شعر اخلص صاحبه في إنتاجه وتسامى هدفه في نظمه، وحشد كل طاقاته في سبيل إخراجه بأبهى حلة ليكون سببا عن طريقه ينال الشفاعة في الدار الآخرة ممن كانوا له عونا وسندا في حياته وملهما لقصيده وأشعاره: محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام وبابهم الواسعة الحسين سيد الشهداء عليه السلام. فارتفع هذا الشعر عن حضيض الماديات والنفعيات إلى مرتبة الإخلاص والصدق في التعبير عن قضيته لذا كان جديرا ان يدرس وان يتمعن في استكناه خصائصه الأسلوبية والجمالية لان صاحبه يحاول الخروج به من حيز التقليدية إلى حيز الإبداع والتفنن والتفرد، فهو ليس أمام سلطة ما بقدر ماهو أمام حالة من التأمل والتفاعل والاستشعار بقضيته والتعبير عنها باللغة. هذه المسالة أحسها الأعداء ووعوا عليها فحاولوا لسنين متطاولة ان يغمطوا حق هذا الشعر بالظهور والسطوع، فنعتوه بأوصاف دلَّت على استحقاره والتهوين من شأنه، والمفارقة المحزنة انهم سمحوا لأنفسهم دون غيرهم بدراسة هذا الشعر وإصدار الأحكام والمفتريات الكثيرة في حقه؛ ولم يستطع احد إلى...

Read More
 • Cover Image

نثر الامام الحسين عليه السلام : دراسة تحليلة في جمالية بنية النص

By: Dr. حيدر محمود الجديع

بالرغم من طابعها التراجيدي إلا أن واقعة الطف قدّمت نماذج الابداع الغني في كل مفاصلها سواء على المستوى البشري أم على المستوى الفكري كذلك، فعلى المستوى البشري كانت التنوعات الانتمائية عقائدية كانت أم جغرافية حاضرة هناك أما على المستوى الفكري فقد أدت عاشوراء دوراً إبداعياً فكرياً للتراث الإنساني استوعب الزمن الحاضر بكل تفاصيله، واستشرف القادم بكل معطياته، وهو لا يزال تراثاً ضخماً يتحمل العطاء الإنساني بكل إبداعاته بل وأبعاده. فالنثر الحسيني بوصفه عطاءً عاشورائياً متميزاً، قدم الصيغ الجمالية باسلوبها البلاغي، فالامام الحسين عليه السلام يتعاطى مع النص على أنه وحدة فنية متكاملة بكل ابعادها ومزاياها... هذا هو النثر الحسيني الذي تصدت له رسالة الدكتور حيدر محمود شاكر الجديع الذي سلّط الضوء على المفردة البلاغية الحسينية وتابع بعضها فوجدها عطاءاً جديداً يضاف للتراث الانساني بكل مستوياته وهكذا ستكون هذه الدراسة عطاءا جديدا في عالم الابداع النثري الحسيني يسترفد من خلال منهجية التحليل باْبدع صورة....

فإن من بين أهم الأسباب التي دعت الدراسة إلى تناول نثره المبارك، مركزة في النقطتين الآتيتين هما: الأولى: بدأت بوادر ولادة الرغبة في دراسته، في أثناء دراستي الماجستير الموسومة ب (التلقي للصحيفة السجادية - دراسة تطبيقية في النقد العربي الحديث)، إذ كانت هناك نصوص في الصحيفة أحالتني إلى الرجوع متقدماً للدخول في رحاب نثره المبارك، وتكرر الأمر لأكثر من زيارة له، مما حدا بي إلى أن أكتشف بعضاً من جماليته آنذاك، فعاهدتُ الإِمام الحسن عليه السلام بدراسة نثرهِ جماليًا. الثانية: يمثل نصّ نثر الإمام الحسين حلقة تواصلية ذات علاقات متواشجة مع منظومة عميقةٍ في البعد الشمولي، لأسس دين ا لله الأصيل الإسلامية والإنسانية، بفعل تلازم علائقها مع ترسيمة الأبعاد التعبيرية والتركيبية في مخطط الوحي الإلهي، بوصفه أي - الإمام - هو الجلال والكمال البشري الذي لو خلق الجمال رجلاً لكان هو عليه السلام، إذ خلقت الجنّة والحور العين بنوره وجماله الإلهيين !، لأّنه صنع الله العظيم الذي أودع وأحصى فيه أسرار كل شيءٍ خلقه، نعلمه ولا نعلمه !، فإذا كانت الحال هكذا فكيف بجمال ملازِماتهِ القريبة والبعيدة، نثره ونصوصه العظيمة ؟!....

Read More
 • Cover Image

Το Μάτι του Ελέφαντα : Φιλοσοφικό Μυθιστόρημα

By: Χριστόφορος Ακριτίδης

Πόσοι δρόμοι υπάρχουν για μια ευτυχισμένη ζωή; Είμαστε έρμαια τυχαίων γεγονότων ή μήπως υπάρχουν κάποια συστατικά που μπορούμε να βρούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση για να φτιάξουμε τη δική μας συνταγή;...

Εμείς οι άνθρωποι γεννιόμαστε με ένα κουσούρι που δεν τό ‘χουν τ’ άλλα ζώα. Κάπου, βαθιά στο στέρνο μας, λίγο πάνω απ’ το στομάχι, ζει ένα πεινασμένο, αδηφάγο θεριό που, όσο αίμα, δάκρυα κι ιδρώτα ρουφάει, άλλο τόσο ζητάει. Του ρίχνεις λίγο φαγητό; Του δίνει μια χαψιά, κοιμάται για λίγο και μετά γυρεύει κι άλλο. Του δίνεις τόσο που να σκάσει, να μη μπορεί να κουνηθεί; Μεγαλώνει πιο πολύ, το βαριέται και θέλει κάτι διαφορετικό, πιο γαργαλιστικό. Το ταΐζεις έρωτα, παιδιά, τραγούδια και χορούς; Τα παιδεύει δυο βόλτες γύρω στα σαγόνια του και τα κατασπαράζει κι αυτά, δίχως να πει ευχαριστώ. Πασχίζεις, λοιπόν, να βρεις ολοένα και πιο σπάνια, όλο και πιο εκλεκτικά μεζεδάκια, για να καλμάρεις το θεριό: τέχνη, επιστήμη, φιλοσοφία, θρησκεία, εφευρέσεις... Μα το θεριό δε μπορείς να το χορτάσεις, παρά μόνο για λίγο. Δε μπορείς να το ησυχάσεις, παρά μόνο αν το ξεγελάσεις. Να του πεις ότι αυτά είναι όλα τα φαγιά του κόσμου, τέλεψαν, δεν έχει άλλα. Να το πείσεις πως πρέπει να είναι ευχαριστημένο που έφαγε και τόσο, γιατί άλλα θεριά περνάνε όλη τους τη ζωή νηστικά. Κάποιοι έχουν θεριά που δεν καταλαβαίνουν και πολλά, κι έτσι ξεγελιούνται εύκολ...

Μέρος Πρώτο Η συνάντηση Ο σκανταλιάρης θεός Το ταξίδι Το θεριό Η Ιφιγένεια Η απογοήτευση Μέρος Δεύτερο Ο Ινδιάνος Το σενάριο Η Τζέην H γάτα του Σρέντιγκερ Το πείραμα Ο ζωντανός Ινδιάνος Ο νεκρός Ινδιάνος Μέρος Τρίτο Η σύλληψη Το ξεκίνημα Τα παιδιά Το πάρτυ Μέρος Τέταρτο Η απελευθέρωση Η έρευνα Ο Νάσος Το δέντρο Τα κείμενα Η επιστροφή Το μάτι του ελέφαντα Με Οικογένεια Επίλογος ...

Read More
 • Cover Image

Sudhaamaa Satakamu

By: Bharatam Arunachala Sastry; Polisetty Veera Subrahmanya Kumar, Editor

‘సుధామ’ అనగా, (‘సు ధామ’=) గొప్ప ధామము / మంచి ధామము -- అనగా, "గొప్ప స్థానము". ఈ శతకమున మకుటము ‘సుధామా’గ సాగును. ప్రతి పద్యము 'సుధామా' అని అంతమగు కంద పద్యము! భవసాగరమును దాట జాలక తమకు తోచిన కష్టములను, దుఖములను తొలగింప వలసినదిగా భగవంతుని కోరుకొను ప్రపత్తి మార్గచరులు, తమ శరీరమును వవిధ పద్ధతులలో కృశింపచేయుట ద్వారా, లేక తమ శ్వాసను నియంత్రించుట ద్వారా తమ మనసును కట్టడిచేయు యోగ మార్గచరులు, లోకములోని వవిధ భాగ్యములను అనుభవించి తనివి తీర్చుకొనదలచు భోగ మార్గచరులు, శాస్త్రములను పరిశోధించి ప్రజోపయోగ కార్యములు చేయదలచు శాస్త్రజ్ఞులు ఇత్యాదులు చేరుకొనదలచు సాథనమే ఈ సుధామము....

71. సృష్టిఁగల మేటి సొత్తు - స మష్టిగఁ బంచేంద్రియముల మాయఁదగులకే ేేేస్పష్టమగు పరమ హృత్సం తుష్టిని - మోక్షానుభూతి - తొడరు సుధామా! సృష్టిన్ + కల మేటి సొత్తు = ఈ సృష్టిలోని విలువగల ధనమైన; మోక్ష + అనుభూతి = పరమాత్మానంద అనుభవము; సమష్టిగన్ = ఉమ్మడిగా; పంచ + ఇంద్రియముల = కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము అను 5 ఇంద్రియముల; మాయన్ + తగులకే = మాయకు చిక్కుకొని పోక; స్పష్టము + అగు = సువ్యక్తమగు; పరమ హృత్ + సంతుష్టినిన్ = పరమమునకు చేర్పబడిన హృదయము యొక్క సంతుష్టిచే; తొడరున్ = కలుగును. ఓ సుధామా! ఇంద్రియముల (కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము – అను పంచేంద్రియముల) మాయకు అందక కేవలమూ పరమాత్మను హృదయమందు కనుగొనుటచే తృప్తిచెందిన వాని ప్రత్యక్షజ్ఞానము వలన – ఈ సృష్టిలోని గొప్ప సొత్తు అయిన మోక్షము లభించును సుమా!...

Read More
 • Cover Image

The World in Kaleidoscopic Hues : English-Malayalam Digital Magazine, Volume 4

By: Ved from Victoria Institutions, Compiler

Pro-pristeine English Digital Magazine

Read More
 • Cover Image

The World in Kaleidoscopic Hues : January 2015 Issue, Volume 2

By: Ved from Victoria Institutions, Compiler

This is a downloadable digital magazine with audio & video features. Some of the salient features include a free English teaching programme with Malayalam & English audio. Another thing is a free Homeopathy teaching programme in Malayalam. The contents do have focus on English, Victorian-age England and English classics, both literary as well as movie/TV. You need to have Adobe Reader X or XI in your computer to open the file. For audio/video features to work, Adobe Flash Player needs to be installed. The audio/video features will not work in Smart phones/Tablets. This digital magazine, though in Malayalam, aims to promote the planar language code features of English. The overall aim of this digital magazine is to look at indoctrinated understandings on Kerala social and cultural history, English rule in the subcontinent, the different perspective on the purported theme of Indian freedom struggle and much else. Beyond all this, there will be a vibrant discussion on the issue of how language codes and languages do design human and animal social communication and social structure. The most basic idea is that most Indian lan...

Read More
 • Cover Image

Words from Malabar Language

By: Ved from Victoria Institutions

There was a language in the Malabar coast, that is, in the northern parts of current day Kerala. This language was also known as Malayalam but quite different from the modern official version Malayalam. This language has more or less vanished in the last 30 years or so, succumbing to the onslaught of the official version, South Kerala Malayalam which came with statutory support. The issue of there being a different language in Malabar comes to the fore, due to the fact that the COMPULSORY MALAYALAM teaching lobby is insisting that every man and woman in Kerala should be compulsorily taught their 'mother tongue'. If that is so, then the people of Malabar would have to be compulsorily taught this language and not the southern version official Malayalam....

Read More
 • Cover Image

Involution And Evolution : A rhyming anti-war novel: A rhyming anti-war novel

By: Joss Sheldon

Involution & Evolution is an anti-war novel focussing on Alfred Freeman, a World War One conscientious objector whose character is based on Jesus and Buddha. It stabs away at the hypocrisy at the centre of modern religion and politics, in a uniquely rhythmic and colourful manner....

Read More
 • Cover Image

The Fourth Black Cat - 第四の黒猫 : Poetry, short story, photography

By: Sir. Who Leo Media

Post existential humanist writing, creative photography, in depth look into the chaos of human relationships.

From "On meeting A Dead Body" Deep Surfing Alligator sailing through the blue ripples like they were made for you but never fear because it's here soon you will feel the wrestle, that familiar vessel, of which you thought you'd gotten rid....

Poetry 1 Death And Rebirth/Once Upon A Time 2 Waiting For You 11 On Meeting A Dead Body 16 Worms 18 Healing 19 We Walked With Lions Short Fiction 3 Darien...

Read More
 • Cover Image

La Asesoría

By: JG Millan

La firma Auladian Asesores explota a sus empleados. Muchos padecen estrés crónico por la sobrecarga de trabajo, los horarios interminables, los menosprecios por parte del jefe y el temor constante a ser despedidos por cualquier nimiedad. Nuestro protagonista es un ejecutivo de la firma que sufre como el que más los abusos y desvaríos de Vicente, el jefe. En un momento dado, las cosas se ponen feas y es despedido. En los peores años de la crisis, se verá obligado a deambular por el mundo de los portales de empleo, las entrevistas, los cazatalentos... Hasta que se presenta una tentadora oportunidad, una encrucijada cuyo desenlace cambiará su vida para siempre....

Read More
 • Cover Image

Ruminations on the Ontology of Morality : an Academic Novel

By: Steven David Sills

This is the philosophical novel that was my Master's degree thesis

Steven, you should DEFINITELY continue to give your life to . . . literary novels (notice I omitted “obscure”).  What you have produced is a phenomenal work.  Others, in the past, have attempted to do something like you have done, but they did not come close to creating a work with such breadth and depth as you.   I apologize for taking so very long to complete the reading of your work, but it is very densely written in some sections, while others seem to be as lucid as anything I have ever read.  Your vocabulary probably exceeds my own (“fulgurant”), for which I am thankful, as I always enjoy being taught the existence of words I have not yet incorporated into my own lexicon.   The most successful parts of your work—for me—were the interactions between Luk, Aus, and the central character, as those passages moved the story along.  I think using the unrest and waging of police action in Bangkok sets up the intellectual discontent in the rest of the novel, but I would wish for a more balanced unfolding of the story with the intellectual ruminations.  The least successful passages for me were sometimes extremely lengthy sen...

Read More
 • Cover Image

قصائد الإستنهاض بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف : في الشعر العراقي للحقبة (1200هـ - 1300هـ) (1785م – 1882م)

By: حسن العوادي

مقدمة اللجنة العلمية باتت القصيدة العربية - بعد واقعة الطف - تشهد انفتاحاً على أغراض شعرية لم يسبق لها من قبل، واستطاعت هذه الواقعة أن «تحرّض» قابلية الإيداع لدى الشاعر بطريقة ترشيدية ليبتكر لوناً جديداً من ألوان الرثاء، أطلق عليه غرض الاستنهاض، أي استنهاض الإمام الحجة  وبمعنى آخر استصراخه واستنجاده آخذاً بثأر جده الحسين عليه السلام، فإن الشاعر يبحث عن طرقٍ مختلفةٍ ينطلق منها في بيان هواجسه وأحزانه معبّراً عن عمق المأساة التي أحدثته هذه الفاجعة، وهو بقدر ما يبحث عن أغراضٍ جديدة للرثاء، فانه يتوج هذا الرثاء بالإصرار على الانتصار للشهيد المظلوم الذي سفك دمه ودماء آله بمشاهد من القسوة مروعة أقضت مضجع الشاعر فأحالتها إلى صرخاتٍ يستنجد من خلال قصائده الإمام الحجة ويدعوه إلى الثأر من سفكة دماء الشهيد المظلوم لا لأجل شيء، بل لأجل رفض هؤلاء الإصلاح وإقامة دين الله تعالى... هذه هي مبررات الشاعر الذي جعل من قصيدته متنفساً يُبيح ما تعتلجه نفسه الغضبى من فواجع أحداث الطف، ولم يجد الشاعر سوى أمل الثأر المأخوذ ولو بعد حين على يد الإمام الحجة، فهو إذ يستنهضه للثار لا يعني أن الإمام بعيدٌ عن مجريات الأحداث، فنفسه الشريفة تتحرق لما جرى على جدّه الحسين في مشاهد خفيت حتى على الشاعر. ولم يجد الإمام الحجة سبيلاً للرد على هذا الاجراء الأموي في استباحة ...

المحتويات الإهداء 6 مقدمة اللجنة العلمية 7 المقدمة 9 التمهيد 13 لمحة تاريخية عن حقبة الدراسة 15 سقوط المماليك ونشوء الاطماع البريطانية 16 الاستنهاض لغة 19 وأما لفظة الحجَّة لغة 25 وإذا عرجنا على معنى الحجّة في الأديان والمذاهب 28 وأما الإمام الحجّة في الفكر الإسلامي 31 تطور قصيدة الاستنهاض بالإمام الحجّة  33 توطئة 33 شخصية الإمام الحجّة  بين البعد التاريخي والعقدي وبين الاستعمال الشعري 57 الباب الأول قصيدة الاستنهاض بالإمام الحجّة  دراسة في البناء والاتجاهات والوظائف الفصل الأول: البناء الفني لقصيدة الاستنهاض 71 البناء الفني 73 أولاً: القصيدة الاستنهاضية المكتملة 76 1. المقدمة 76 2. المقدمة الغزلية 77 3. مقدمة الحكمة 81 4. المقدمة الطللية 83 5. مقدمة الحماسة والفروسية 85 6. مقدمة الشكوى وذم الدهر 87 7. المقدمة العقدية 89 التخلص 91 1. التخلص بالأداة 92 2. التخلص من دون أداة 93 3. الخاتمة 94 ثانياً: القصائد الاستنهاضية الخالية من المقدمات 97 الفصل الثاني: الاتجاهات العامة لقصيدة الاستنهاض 101 أولاً: الاتجاهات العامة 103 توطئة 103 الاتجاه التقليدي 106 التجديدي 112 ثانياً: المحاور الموضوعية لشعر الاستنهاض بالإمام الحجّة  121 المحور الأول: الإمام الحجّة  122 الجانب الأول: مدح الإمام الحجة  ...

Read More
 • Cover Image

الإمام الحسين بن علي(ع) في الشعر العراقي الحديث : دراسة موضوعية فنية

By: Dr. علي يوسف

مقدمة اللجنة العلمية أنجز الشعر العراقي الحديث أغراضاً شعرية كربلائية لم يصل إليها جهد شعري آخر، وإذا توسعت في مقولتي هذه فسأشمل كذلك الشعر العراقي بزمنه المطلق، وأقيده من كربلاء الواقعة حتى يومنا هذا، وربما يستطيع الباحث أن يقف على ما يلتمسه من الشخصية الشعرية العراقية كونها هي الأقرب مكاناً الى الواقعة، أي أن الذات الأدبية على تماس مع الحدث الكربلائي حتى أعطى بُعداً آخر للإبداع الفني أن يأخذ مدياته ضمن أفقٍ مليئ بالتصورات الفنية التي انطبعت بها المخيلة الأدبية العراقية، فالمجاورة المكانية للواقعة أعطت للفن التراتيجدي مساحتهُ في القصيدة العراقية، أي أن القطعة الأدبية العراقية احتلت مكانة واسعةً في التوصيف بمعنى توصيف الحادثة لما يستشعره الأديب من قداحة المأساة، وبرزت أكثر على القصيدة الشعرية التي تميزت بالإبداع، ومن جانبٍ آخر فان للقضية الكربلائية خصوصيها في استقطاب المخيلة الأدبية لترفدها صوراً تتداعى وتتراكم لتؤسس صورةً لحدثٍ ما أو موقفٍ معين أو قضيةٍ مأساوية تُسيطر على لُب الشاعر فلا تفارقه حتى تستل منه إبداعاً متميزاً، اذن فمأساة كربلاء أرفدت المخيلة الأدبية بصورٍ إبداعية ساهمت في تعزيز البُنية الشعرية بشكلها الإبداعي، وفي دراسته الموسومة (الإمام الحسين في الشعر العراقي الحديث دراسة موضوعية فنية) بذل المؤلف الأستاذ علي حسين يو...

المحتويات الإهداء 6 المقدمة 9 التمهيد 13 أولاً: الرثاء في اللغة والاصطلاح 15 الرثاء في اللغة 15 الرثاء في الاصطلاح 16 ثانياً: رثاء الإمام الحسين (عليه السلام)؛ لمحة تاريخية 19 الباب الأوَّل الدراسة الموضوعية الفصل الأول: مراثي الإمام الحسين عليه السلام الاتجاهات العامة والمحاور الموضوعية 37 أولاً: الاتجاهات العامة 39 توطئة 39 الاتجاه التقليدي 45 الاتجاه التجديدي 53 ثانياً: المحاور الموضوعية 65 الفصل الثاني: مراثي الإمام الحسين عليه السلام الوظائف والأداء 75 توطئة 77 أولاً: الوظيفة النفسية 79 ثانياً: الوظيفة الاجتماعية والأخلاقية 91 ثالثاً: الوظيفة السياسية 109 الباب الثاني الدراسة الفنيَّة الفصل الأول: البناء الهيكلي 129 توطئة 131 العنوان والتأريخ 133 مقدمات المراثي 136 الخاتمة 151 مقدمات طفيَّة 154 مراثٍ من دون مقدمات 160 الفصل الثاني: اللغة الشعرية 165 لغة الشعر 167 أولاً: الألفاظ 168 الصياغة 178 أساليب التصوير الفني 186 التصوير الحسي 186 التصوير الذهني المجرَّد 191 الأسلوب التقريري في بناء الصورة 194 الإيقاع 199 الوزن 200 القافية 205 التكرار 211 عناصر إيقاعية أخرى 214 الخاتمة 217 الملحق 223 المصادر والمراجع 243 أولاً: القرآن الكريم 243 ثانياً: المخطوطات 243 ثالثاً: الكتب المطبوع...

Read More
 • Cover Image

My Philosophical Ideas

By: Antonio Pinto Renedo

This book represents a journey through the world through meditation.

Read More
 • Cover Image

My Secret Family

By: John Leet

My Secret Family aka Sugar Crash is a cult novel about personality and eating disorders, originally written as a short story in 1991 and published as a novel in 1997. The novel went viral in 1997. By 2005 the characters in the book, each represented by a personality disorder, were considered a 'pro-ana' secret language by the media, even though the book has no 'pro-ana' message. The story spread in an unusual fashion because it was originally published, not in book form, but as a collection of stapled pages in the form of a found diary, which readers copied and distributed at their own expense. The book has no copyright and an estimated 60 million copies have been made....

Suffer to be Beautiful By Ana I don't eat bread or chocolate cake, in dinners and breakfasts I do not partake, there's cherry plum pudding cooled fresh on the sill, it may as well sit there – to me it's all swill. I cannot remember the taste of dessert, when I climb out my dress my ribs creak and they hurt, I'm down three sizes to a minus 2, I need to put cotton in the sides of my shoes. I cry in my sleep for one last little bite, a glass of tap water stays my appetite, my lips have not tasted a real crème Brule, in so long my taste buds have just withered away. my doctor and mother share the same phobia - that my skin will stretch tight and eventually tear. I suffer and diet and look like a rake, but oh! What a beautiful corpse I will make!...

The Escape Artist Art House of Ana The Arc This Broken Art of Mine Stalking Luke Mall Rats The Poser Sugar Crash Ana Mia Sue Sophie The Riders of the Apocalypse House of Sophie ...

Read More
       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 2,182 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.